Miljöpolicy

Verksamheten innebär en viss påverkan på den yttre miljön. Vår strävan, är därför att driva verksamheten samt utveckla våra produkter och tjänster på ett sådant sätt att vi bidrar till en hållbar och miljöanpassad utveckling och därmed verka för att förebygga föroreningar. I detta arbete strävar vi efter att ständigt minska vår miljöpåverkan så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Detta arbete gör vi i samarbete med våra leverantörer.
För att ständigt minska vår miljöpåverkan skall företaget aktivt arbeta med:

Utbildning och kompetens
Kontinuerligt utbilda företagets personal om företagets miljöpolicy och därmed tillse att de har goda kunskaper gällande miljö i allmänhet och företagets miljöarbete i synnerhet. Företaget ska hålla kunskap om gällande lagstiftning aktuell och se till att den efterlevs.

Inköp
Informera om företagets miljöpolicy och påverka våra huvudleverantörer för att minska vår gemensamma miljöpåverkan samt alltid väga in denna vid val av övriga leverantörer vid inköp av produkter.

Transporter
Att i samarbete med våra distributörer, eftersträva miljövänliga transporter med låg drivmedelsförbrukning och låga utsläpp av miljöförstörande ämnen.

Energi
Av både miljö- och kostnadsskäl spara och där så är möjligt effektivisera vår energiförbrukning.

Avfall och övriga restprodukter
Att ständigt förbättra hanteringen av återvinningsbara restprodukter, där ett led i detta, är att aktivt arbeta för att utveckla våra produkter i en riktning, där miljöhänsyn är en viktig del av vårt kvalitetskoncept.

 
Grandy's PR & Försäljnings AB : Telephone +46 (0)8 664 00 21 : Email info@grandys.se